Gerd Margrethe Minde, Jannicke Semb og Ingrid Thorkildsen.

Hjelp i Hjemmet startet opp i 2001 og ledes av tre sykepleiere, alle med lang erfaring fra helsetjenesten innenfor sykehus, kommunale sykehjem og hjemmetjenesten.

Firmaet vårt var et av de første i sitt slag i Norge. Bakgrunnen for etableringen var at vi så et stort behov i samfunnet for denne type tjenester. Vi var også opptatt av at våre kunder skulle få den hjelpen de selv ønsket.

Ledelse og styre: Hjelp i Hjemmet er et aksjeselskap. Styret og ledelse består av Jannicke Semb, Gerd Margrethe Minde og Ingrid Thorkildsen. Jannicke Semb er daglig leder.

Jannicke Semb: Off. godkjent sykepleie 1982. Utdannet ved Haukeland sykepleierhøgskole. Arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB.

Gerd Margrethe Minde: Off. godkjent sykepleier 1980. Utdannet ved Stord sjukepleiarhøgskule. Arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB.

Ingrid Thorkildsen: Off. godkjent sykepleie 1986. Utdannet ved Haukeland sykepleierhøgskole. Utdannet som Klassisk homeopat 1992. Arbeidsrett og personaladministrasjon. Arbeids- og organisasjonspsykologi (grunnfag UiB). Helserett. Mastergrad i samfunnsarbeid. Praktisk pedagogikk (2007), Velferdsteknologi (2017).

Alle tre har deltatt i Bergen kommunes lederutviklingsprogram. Som autoriserte sykepleiere er vi gjennom helsepersonelloven pålagt strenge krav til utførelse av eget arbeid.

Medarbeidere: Hjelp i Hjemmet har en stab på cirka 20 personer (2017/18) i hel- og deltidsstillinger. Dette er både yngre og godt voksne personer med variert bakgrunn og livserfaring. Flere av medarbeiderne har vært med siden starten. Det er liten gjennomtrekk og lavt sykefravær. Det legges vekt på god faglig veiledning, undervisning og tett oppfølging av de ansatte. Likeledes å ha rett person på rett sted. På den måten kan kunden oppleve en trygg og god tjeneste. Medarbeiderens trivsel og arbeidsglede er også viktig, men også dennes ansvarsfølelse og etiske holdning.

Idé- og verdigrunnlag: Forretningsidéen til Hjelp i Hjemmet er å gi hjemmebaserte tjenester med hovedvekt på hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Bidraget kan være et supplement til det offentlige, et samarbeid og støtte for de pårørende og en glede i hverdagen for kunden. Kundens behov settes i fokus, og det legges vekt på å etablere en god personlig relasjon. Skulle noe ikke fungere, gjøres de nødvendige forandringer slik at alle parter blir fornøyde.

Vårt mål er å yte god service
og tilby fleksible tjenester i forhold til dine behov.